Aktualnosci

 :: Informacje bieżace ::
 Nauka
 Pracownicy
 Godziny konsultacji
 Kontakt
 

 Studia I stopnia

 Plomba (sem. 5) Prof. A. Franta
 Plomba (sem. 5) Prof. M. Gyurkovich
 Proj. urb. (sem. 6) Prof. A. Franta
 Proj. urb. (sem. 6) Prof. M. Gyurkovich
 Komunikacja miejska (I stopień)
 Dyplom inżynierski (sem. 7)
 Program Tennessee
 

 Studia II stopnia

 Proj. mieszk. (sem. 1) Prof. A. Franta
 Proj. mieszk. (sem. 1) Prof. M. Gyurkovich
 Komunikacja miejska (II stopień)
 Seminarium dypl. (sem. 2)
 Dyplom magisterski (sem. 3)
 

 Master's Degree in Architecture

 Architectural & Urban Design
 

 Konferencje / Conferences

 11th CTV Virtual Cities and Territories
 XV MKN IPU 2014 (pl)
 XV MKN IPU 2014 (en)
 

 Erasmus Intensive Program

 Urban war impacts
 

 ECO REHAB

 Eco Rehab 3
 

 Minione projekty

 Projektowanie - 3 rok
 Projektowanie - 4 rok
 Projektowanie - 5 rok
 Dyplomy
 Komunikacja Miejska
 

 Literatura i linki

 Literatura
 Linki
 Studencka ocena nauczycieli akademickich 06 Jul 2020; 22:05
Szanowni Państwo,

zachęcamy do wypełniania studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich dostępnej pod adresem https://ankiety.pk.edu.pl/student/login.php.Komunikacja miejska 2019/2020 - oddanie 07 Jun 2020; 20:31
rok 3 sem. 6, rok akad. 2019/2020
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Przedmiot zintegrowany z PROJEKTOWANIEM URBANISTYCZNYM

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja
Prowadzący zajęcia projektowe:
Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński, dr inż. arch. Wojciech Wicher, dr inż. arch. Eliza Szczerek,
mgr inż. arch. Wojciech Świątek, mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł, mgr inż. arch. Dawid Zając


TERMIN ODDANIA: ZGODNY Z TERMINEM ODDANIA PRACY Z PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO

FORMA ODDANIA:
- booklet w formacie A-3 w formie pdf przesłany prowadzącemu grupę (jeden na zespół studentów przygotowujących wspólnie projekt) – jest warunkiem otrzymania oceny zaliczającej;
- wydruk opracowania w formacie A-3 - oddany prowadzącemu we wrześniu 2020 – jest warunkiem wysłania oceny w EHMS.


ZAKRES OBEJMUJE CAŁOŚĆ PRZYGOTOWANYCH W SEMESTRZE OPRACOWAŃ:

1. ANALIZĘ URBANISTYCZNĄ:
- analizę hierarchii ruchu kołowego i układu ruchu;
- informację o planowanych zmianach komunikacyjnych (MPZP, Studium i in.);
- analizę otoczenia ulicy (kompozycji pierzei i podziałów sąsiadujących działek);
- dostępność miejsc do parkowania (park&ride, garaże kubaturowe, parkingi naziemne – w tym również ‘dzikie parkingi’, realne problemy z parkowaniem w otoczeniu);
- dostępność transportu zbiorowego szybkiego (kolei aglomeracyjnej, metra, szybkiego tramwaju i in.) i regularnego (autobusu i tramwaju) – określana za pomocą izometrów dostępu - analogicznie dla transportu szybkiego 500m (1000m jaśniejszym kolorem) i 300 m (500 m jaśniejszym kolorem);
- dostępność obszaru dla rowerzystów i pieszych.

2. ESEJE – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ ULIC O ZRÓŻNICOWANEJ TYPOLOGII

3. KONCEPCJĘ URBANISTYCZNĄ 1:2000 oraz dopełniające SCHEMATY
Należy ustalić dostępność terenu dla planowanych użytkowników ruchu w planowanym obszarze. W koncepcji należy uwzględnić metody uspokojenia ruchu kołowego. Można stosować alternatywne formy transportu zbiorowego i indywidualnego (car sharing, car pooling, samochody elektryczne, telebus), a także poruszania się pieszych, rowerzystów (trasy szybkie i wolne, sieć rowerów miejskich) i innych użytkowników (hulajnogi, segway i in.).

KONCEPCJA URBANISTYCZNA (1:2000):
- KOMUNIKACJA KOŁOWA – rysunek obejmuje podłączenie do sieci zewnętrznej, prawidłową hierarchię ruchu, rozplanowanie miejsc postojowych na terenie, garaże podziemne i kubaturowe, miejsca dla samochodów elektrycznych;
- TRANSPORT ZBIOROWY uwzględnia elementy układu sieci komunikacji zbiorowej (kołowej, szynowej), przystanki, strefy dojścia do przystanków (zachęcając do przejść w terenie w odróżnieniu od „spychania” pieszych do przejść podziemnych i naziemnych, wyjątkiem jest obecność barier urbanistycznych motywująca do tworzenia szerokich ciągów pieszych), elementy polepszające możliwość dostępu i użytkowania transportu zbiorowego;
- RUCH PIESZY – rysunek uwzględnia relacje z przestrzenią publiczną w mieście, integrację przestrzeni publicznych, sieci ciągów i wnętrz dla ruchu pieszego, szerokości ciągów pieszych, odległości i dojścia do przystanków i innych stref publicznych, rozwiązania wzmacniające rozwiązania piesze, ciągi piesze w relacji do transportu zbiorowego;
- RUCH ROWEROWY – uwzględnia pokazanie układu sieci rowerowej, miejsc postojowych dla rowerów. W projektach ruchu rowerowego należy uwzględnić spadki terenu. W obszarach zielonych i rejonie stref dojazdu do miasta można uwzględnić rozwiązania szerokich traktów tzw. „autostrad dla rowerów”. W strefach uspokojenia ruchu nie należy stosować odseparowanych ścieżek rowerowych – rower i piesi stanowią priorytet.
- INSPIRACJE - Obejmują przykłady dwóch mniejszych ulic (woonerfów) i dwóch większych (typu aleje) lub innych rozwiązań komunikacyjnych adekwatnych do projektu.
- PRZEKROJE i schematy wnętrz ulicy w skali 1:500 lub 1:200 obrazujące relacje odległości zabudowy w stosunku do szerokości, przyjętych układów komunikacyjnych, proporcje przekrojów ulicznych z czytelna informacja dot. występujących tam form ruchu i postoju.

SCHEMATY (1:5000) proponowanych zmian obejmujące:
- komunikacji kołowej (wraz z hierarchią),
- transportu zbiorowego,
- ruchu rowerowego,
- ruchu pieszego.


KONCEPCJA 1:500 z prawidłowymi rozwiązaniem obsługi komunikacyjnej.
Format rzeczywisty obejmujący obszar B2 zmniejszony do folderu A3, z podziałką liniową (podpisany przez każdego z indywidualnych autorów).
Rzut prezentujący rozwiązania komunikacyjne wokół budynku, w tym analizowane wcześniej elementy ruchu pieszego, samochodowego, zbiorowego i rowerowego, parkowania, miejsca postojowe, wjazdy do parkingów podziemnych, drogi pożarowe. Należy uwzględnić problem obsługi komunikacyjnej zespołu – parkowania stałego i czasowego (uwzględnić wjazdy do garaży podziemnych na rysunku, zaznaczyć linią przerywaną obrys parkingu podziemnego, parkowanie wzdłuż ulic).


OCENA KOŃCOWA:
Uwzględnia zaangażowanie studenta w przedmiot i poprawność rozwiązań z komunikacji (w zakresie obsługi ruchu, dostępności i parkowania). Koncepcja powinna odnieść się do współczesnych tendencji związanych z uspokajaniem ruchu kołowego, wykorzystaniem transportu zbiorowego, a także zwiększaniem możliwości poruszania się rowerzystów i pieszych.

Komunikacja miejska 2019/2020 - oceny po przeglądzie przekształceń ulic 07 May 2020; 22:04
Szanowni Państwo,

Oto wyniki drugiego etapu pracy - przegląd przekształceń ulic - klik!

Jednocześnie przypominamy że poniżej możecie znaleźć sylabus przedmiotu, w którym opisane są końcowe wymagania.Komunikacja miejska 2019/2020 - oceny po analizach urbanistycznych 03 Apr 2020; 18:49
Szanowni Państwo,

Oto wyniki pierwszego etapu pracy - analizy uwarunkowań komunikacyjnych - klik!Komunikacja miejska 2019/2020 - grupa BH 29 Mar 2020; 10:32
Informacja dla grupy dr B. Homińskiego (grupy projektowe prof. Mariusza Twardowskiego i arch. Juliana Franty):
korekty online będą się odbywały w godzinach zajęć, tzn. w poniedziałki, w godz. 12:45-14:15 na platformie Zoom .
Najbliższa korekta w dniu 6.04.2020 o godz. 12:45. Proszę się zalogować 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Stałe ID spotkania (takie samo jak tydzień temu) zostało rozesłane do Państwa mailem za pośrednictwem przedstawicieli grup, pani Kamili Ł. i pana Szymona T.

UWAGA: OD 6.04.2020 ZOOM DO ZALOGOWANIA DO ZAJĘĆ WYMAGA HASŁA. HASŁO DO ZAJĘĆ ZOSTAŁO ROZESŁANE MAILEM DO PRZEDSTAWICIELI GRUP.<< Poprzednie 1 2 3 Następne >>

Content Management Powered by CuteNews

© Zakład Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych IPU WA PK 2008-2017
odsłon od 17.12.2008